Tìm kiếm tin tức
Về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày cập nhật 09/03/2023

Thực hiện Công văn số 1923/UBND-TĐKT ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

Sở Nội vụ kính đề nghị các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định nêu trên.

Kính đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, nghiên cứu, góp ý và gửi văn bản về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày