Tìm kiếm tin tức
Cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng
Ngày cập nhật 20/01/2011

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I- GIỚI THIỆU CHUNG

 

- Địa chỉ cơ quan: Số 09 Đống Đa, thành phố Huế
- Điện thoại: 0234.3829106 - 0234.3834556
- Fax: 0234.3834556
- Email: btdkt@thuathienhue.gov.vn

II- LÃNH ĐẠO BAN

 

TRƯỞNG BAN
PHAN 
ĐỖ QUỐC HÙNG

PHÓ TRƯỞNG BAN
ĐOÀN TRỌNG MINH
PHÓ TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

 III- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1- Phòng Tổng hợp - Hành chính

       Trưởng phòng: Đinh Thị Hiền

       Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hằng       

2- Phòng Nghiệp vụ 

       Trưởng phòng: Lê Diên Hải

       

 

Xem tin theo ngày