Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
Quy trình Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Thi đua - Khen thưởng
       Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.        Sở Nội vụ hướng dẫn một số  nội dung cần thiết về thủ tục hồ sơ trình cho các loại hình thức thi đua khen thưởng như sau:
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho từng loại hình thức khen thưởng, cấp khen thưởng
Xem tin theo ngày