Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc email: btdkt@thuathienhue.gov.vn  
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc email: btdkt@thuathienhue.gov.vn  
Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” và Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2020-2022 Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc Email: btdkt@thuathienhue.gov.vn      
Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2021 Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc Email: btdkt@thuathienhue.gov.vn  
Thực hiện Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2020 và năm 2021 Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc Email: btdkt@thuathienhue.gov.vn  
Quy trình Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Thi đua - Khen thưởng
       Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.        Sở Nội vụ hướng dẫn một số  nội dung cần thiết về thủ tục hồ sơ trình cho các loại hình thức thi đua khen thưởng như sau:
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho từng loại hình thức khen thưởng, cấp khen thưởng
Xem tin theo ngày